Säkerhet

Lås och larm är viktiga redskap för att hindra obehöriga från att komma in i lokalerna. Intendenturen hanterar nycklar och passerkort, liksom inbrottslarm och övervaktningskameror.

Uppsala universitets centrala funktioner för säkerhet.

Skyddsrondsmall för Polacksbackens enheter

  • Skyddsrondsmall för Polacksbacken (CAS inloggning krävs). Tanken med mallen är att underlätta skyddsronderna genom
    • att förse enheterna med en lista över lokaler man har ansvar för. I denna kan man lätt markerar de lokaler man har besiktigat och därmed få en dokumentation över var skyddsrond har gjorts.
    • att tydliggöra vilken enhet som har ansvar för skyddsronden i en viss lokal. Intendenturen ansvarar för gemensamma och tomma lokaler på Polacksbacken.

Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112. 

Vid allvarlig händelse, ring
universitetets larmnummer  
018- 471 25 00.

Checklista vid krissituation