Campus Polacksbacken är hem för sju institutioner och flera forskningscentra. Utöver dessa huserar ett antal olika enheter i våra lokaler på ITC och Ångström. Nedan listas alla verksamheter som bedrivs på Campus Polacksbacken.

Institutioner

Institutionen för fysik och astronomi
Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet berör allt från det ofattbart lilla till det stora. Forskningen bedrivs inom energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum och hela spektrumet avspeglar sig också i institutionens utbildning i kurser och program.

Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi bedriver utbildning och forskning inom datavetenskap och informationsteknologi i vid mening. Verksamheten täcker en mängd frågeställningar, från konstruktion av datorsystem, via programmering av datorer, lagring och hantering av data, till informationsutvinning och metoder för användning av datorer i olika sammanhang. 

Institutionen för kemi - Ångström
Medan verksamheten Institutionen för kemi – Ångström har sin huvudokus på material och energi, så återspeglas bredden som ryms inom ämnet kemi både i kursutbudet och forskningen. Inom Kemiska sektionen på Uppsala universitet finns det 10 olika forskningsprogram som fokuserar på olika områden inom kemin: analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi, molekylär biomimetik, organisk kemi, oorganisk kemi, polymerkemi, strukturkemi och teoretisk kemi.

Matematiska institutionen
Matematiska institutionen vid Uppsala universitet växer. Sedan nittiotalet har forskningen mångfaldigats och täcker nu ett stort antal högaktuella matematiska områden. Forskningens bredd avspeglar sig även i utbildningen, där fokus ligger på såväl matematisk allmänbildning som ämnesdjup.

Institutionen för elektroteknik
Institutionen för elektroteknik har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot elektroteknik vetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar.

Institutionen för materialvetenskap
Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar.

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik har som mål att vara

ForskningscentrA

eSSENCE
eSSENCE är ett strategiskt samarbetsprogram inom e-vetenskap mellan tre svenska universitet med starka traditioner av utmärkt e-vetenskaplig forskning: Uppsala universitet, Lunds universitet och Umeå universitet.

SNIC - Swedish National Infrastructure for Computing
Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) är en nationell forskningsinfrastruktur som tillhandahåller storskaliga resurser för beräkning och lagring, samt användarstöd, till svenska forskare.

UPMARC - Uppsala Programming for Multicore Architectures Research Center (2008-2017)
Uppsala Programming for Multicore Architectures Research Center (UPMARC) var ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram inom parallella datorsystem. Uppdraget var att identifiera och ta itu med de grundläggande utmaningarna som gör det möjligt för alla programmerare att utnyttja prestandan inom parallell databehandling.

UPPMAX - Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science
Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science (UPPMAX) är Uppsala Universitets resurs för högprestanda datorer, storskalig datalagring och kunskap inom högprestandaberäkning. UPPMAX är ett av sex centra i den nationella organisationen Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). UPPMAX är också en del av den nationella gridden SweGrid.

UPPTECH
Upptech är en satsning på teknik över gränser som drivs av den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Syftet är att främja spännande utvecklingsprojekt mellan universitetets världsledande teknikforskning och näringslivet eller andra externa samarbetspartners – för en bättre och hållbar värld.

Studentorganisationer

Datorföreningen Update
Update är föreningen för alla datorintresserade studenter/anställda vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Föreningen sysslar med datorer i alla deras former – hårdvara, mjukvara, modernt som gammalt, olika datorarkitekturer, Unix/Linux, fleranvändarsystem, programmering, med mera. Update ordnar också föreläsningar, utställningar och olika projekt och innehar en stor samling nya och historiska datorer, komponenter, dokumentation och mjukvara.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Uppsala teknolog- och naturvetarkår är en studentkår som jobbar för att tillvarata och bevaka studenterna på den teknisk- naturvetenskapliga fakultetens intressen i frågor som rör deras utbildning. Frågorna kan vara rent utbildningsmässiga, vara av studiesocialkaraktär eller behandla arbetslivet. Uppsala teknolog- och naturvetarkårs förhoppning är att studiebevakningen på fakulteten ska bedrivas nära de berörda studenterna. I UTN:s högsta beslutade organ, fullmäktige, finns alla studenter direkt representerade av sin sektionsförening.

Serviceenheter

Intendenturen vid Campus Polackbacken
Intendenturen är en serviceenhet, som ansvarar för gemensamma funktioner för de institutioner och enheter som är verksamma inom  intendenturområdet. Intendenturområdet på Polacksbacken utgörs av Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt centrum (ITC).

Kryocentrum
Kryocentrum producerar och distribuerar flytande helium och flytande kväve för forskning vid universitetet. Dessutom produceras här kryogener för experiment vid testkryostaterna på FREIA-laboratoriet. Kryocentrum stöds av ett bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Årligen distribueras cirka 14000 liter flytande helium och 100000 liter flytande kväve till användare vid Uppsala universitet, SLU och andra institut i Uppsala.

Myfab Uppsala
Myfab är en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur för renrumsbaserad forskning och utveckling inom mikroteknik, nanovetenskap och materialforskning.Tillsammans med Uppsala universitet, bidrar även KTH, Chalmers och Lunds universitet till denna omfattande infrastruktur, som betjänar ca 800 användare med ungefär lika många instrument. Myfab är öppet för såväl akademisk forskning som industriell utveckling.

Studentservice
Studentservicedisken är till för alla studenter på Ångström. Här får du svar på allmänna frågor om dina studier, hjälp till internationella studenter, karriärcoachning, registerutdrag, hjälp med nummer till examensarbeten, hämta tentor från kurser vid Ångström och få hänvisning till rätt person. Enheten ansvarar också för fakultetens arbete med likabehandling av studenter samt programadministration och programstudievägledning för ingenjörsprogrammen.

Ångströmbiblioteket
Ångströmbiblioteket är ett av många ämnesbibliotek vid Uppsala universitet. Bibliotekets främsta uppgift är att ge service till studenter och personal vid Uppsala universitet, men även allmänheten kan få tillgång till stora delar av bibliotekets samlingar och service. Ångströmbiblioteket är även hem för Ångström Visualisation Lab och Ångström Makerspace.

Ångström verkstad
Ångström verkstad är den största och mest moderna mekaniska verkstaden vid ett svenskt universitet. Verksamheten ägnar sig åt instrumentutveckling och prototyptillverkning för forskargrupper vid både Uppsala universitet och andra universitet samt för nationella och internationella infrastrukturer.

Övriga enheter

Institutet för rymdfysik - Uppsala
Institutet för rymdfysik i Uppsala är beläget vid Ångströmlaboratoriet och är integrerat med Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Tandemlaboratoriet
Tandemlaboratoriet är en särskilt inrättning inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala Universitet och är en nationell infrastruktur. Tandemlaboratoriet genomför världsledande forskning med hjälp av jonstrålar med hög energi. Laboratoriet är en nationell infrastruktur som stöds av VR-RFI och SFI.

Senast uppdaterad: 2021-01-28