Utrymning & första hjälpen

Viktig information för din och andras säkerhet. Kännedom om din arbetsplats, huset såväl som utrymningsvägar kan vara avgörande i en krissituation. Studera de utrymningsplaner som finns uppsatta på strategiska platser i huset samt materialet nedan – det är allas skyldighet att ta del av Campus Polacksbackens utrymningsplan. 

Kontakter vid en krissituation hittar du här.
► Uppsala universitets säkerhetskalender.

Utrymning

Under ett utrymningslarm – gå omedelbart ut via närmaste nödutgång

 • Ta om möjligt med ytterkläder/skor
 • Varna andra
 • Kontrollera om någon behöver hjälp
 • Stäng om möjligt dörrar och fönster
 • Följ utrymningsskylt till närmaste utgång
 • Använd inte hissen - ta trapporna
 • Gå till din återsamlingsplats

Utrymningsplan som visar nödutrymningsvägar och återsamlingsplatser finns uppsatta i alla lokaler på Campus Polacksbacken. De hus/zoner där utrymningslarm inte ljuder behöver inte utrymmas. Stanna inte direkt utanför ytterdörrar, utan gå till din återsamlingsplats. Undvik att blockera vägen för räddningsfordon.

Efter ett utrymningslarm – var uppmärksam

Gå inte tillbaka in i en lokal där utrymningslarm fortfarande ljuder, det kan finnas andra orsaker till att  larmet sstägs av än att det är säkert att återvända. Var därför uppmärksam på eventuell information från räddningsledare. Gå inte in i fastigheten om det kan innebära någon form av fara.

Utrymningsplaner – vilken väg är närmast för dig?

Utrymningsplaner finns uppsatta i trapphusen. Där finns även information om vad man ska göra vid brand samt rekommenderade utrymningsvägar.

Utrymningslarm – hur låter ett larm?

Utrymningsövningar

Utrymningsövningar hålls vart annat år enligt beslut av rektor. Läs mer om rutinerna kring utrymningsövningar på Campus Polacksbacken här.

Brandberedskap

Brandlarmet är kopplat till räddningstjänsten. Det utlöses automatiskt av rökdetektorer och sprinklersystem, eller manuellt via larmknappar. Larmet styr olika säkerhetsfunktioner, som att gasförsörjningen i Ångströmlaboratoriet stryps, brandcellsdörrar stängs, hissar går till entréplan, dörrar med kortläsare öppnas m.m.

Varje institution/enhet har utsett ett brandskyddsombud. Brandskyddsombudets uppgift är att hålla ett vakande öga över brandskyddsarbetet på sin enhet. Information om det systematiska brandskyddsarbetet vid universitetet  samt kontaktinformation till ditt brandskyddsombud finns att tillgå i medarbetarportalen.

Sprinklersystem

De flesta utrymmen i Ångströmlaboratoriet samt hus 6 på Informationsteknologiskt centrum är försedda med vattensprinkler som utlöses lokalt av brandvärmen. När en sprinkler aktiveras utlöses också det automatiska larmet till brandkåren och utrymningslarmet aktiveras i berörda hus.

Handbrandsläckare

Handbrandsläckare finns utplacerade i varje korridorer på Campus Polacksbacken. Dessa är även utmärkta på utrymningstavlorna i korridoren. Memorera placeringen av dessa så att du snabbt kan hämta en om det skulle behövas.

VID EN BRAND
 • RÄDDA dem som är i uppenbar fara
 • LARMA brandförsvaret genom att trycka in larmknapp eller ringa 112
 • TA REDA PÅ
  - var det brinner
  - vad som brinner
  - vem som ringer 112
  - om någon är instängd
 • SLÄCK branden om möjligt
 • STÄNG av gaskranar
 • UTRYM lokalerna

Första hjälpen

Hjärtstartarna (defibrillatorer) på Campus Polacksbacken är lättanvända och skall kunna nyttjas av var och en. Instruktioner för användning läses upp på svenska när locket öppnas.

På Informationsteknologiskt centrum finns hjärtstartare i korridoren på plan 2, hus 4, bredvid hissen.

Hjärtstartare finns på Ångströmlaboratoriet:
- i rum 1011 (utanför passerkort och nyckelutlämningen)
- i Ångströmbiblioteket.

Första hjälpen-kit med förband, plåster, sårtvättservetter m.m. finns på flera platser på Campus Polacksbacken. På Ångströmlaboratoriet är dessa kit placerade på ett flertal platser, bland annat vid passerkort- och nyckelutlämningen.

På Informationsteknologiskt centrum finns första hjälpen-kit:
- i rum 1232 (förråd)
- i rum 2203
- i rum 4213 (IT-kansliet rum, fråga personal om hjälp).


KONTAKTER VID FÖRSTA HJÄLPEN:

Sjukvårdsupplysningen: 1177
Webbsida: www.1177.se

Landstinget i Uppsala län
Webbsida: www.lul.se

Akademiska sjukhuset: 018-611 00 00
Webbsida: www.akademiska.se

Giftinformationscentralen: 08-33 12 31
Websida: http://giftinformationscentralen.se

Generella kontakter vid en krissituation hittar du här.